องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร.0-7563-7146 ต่อ 21