โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)