องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
*โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร http://www.mof.or.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  3. กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565