สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 150 อัตรา

*รับสมัครตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2565
*กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ตาม link นี้ https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9 หรือ แสกน QR code ในประกาศ)
*สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 08-9711-7057 (ทมะ), 09 0978 2142 (ศิริพร) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scp@depa.or.th