สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน
 2. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารการ
  ตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 3. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 4. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา พัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร
 5. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
 7. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
 8. นักวิชาการศึกษา สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารการ
  ตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 10. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 11. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 12. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การบัญชี
 13. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
 14. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยโสธร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา แพทย์แผนไทย
 15. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 16. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์
 17. นักวิชาการศึกษา สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 18. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 19. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 20. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 21. นักวิชาการวัดและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชาสถิติ /วิจัย/วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
 22. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี
 23. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี
 24. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนพังงา 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี
 25. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี
 26. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด
 27. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 28. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด
 29. อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด
 30. อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา ไฟฟ้า
 31. อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 32. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 33. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
  ณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 34. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนพังงา 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 35. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 36. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 37. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 38. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 39. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 40. วิศวกรการเกษตร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมการเกษตร
 41. เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
  ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา การศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม
  ศึกษา ตอนปลายทุกสาขาวิชา
 42. เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา การศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายทุกสาขาวิชา
 43. เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา การศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com