สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร