วินัยและการรักษาวินัย ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

วินัยและการรักษาวินัย
วินัยและการรักษาวินัย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วินัยและการรักษาวินัย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด “การดำเนินการทางวินัย” ไว้ในหมวดใด

 
 
 
 

2. มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจทํางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรือแล้วเสร็จตามเวลาปล่อยให้งานคั่งค้าง เป็นความหมายของข้อใด

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

4. ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

5. ข้อใดเป็นโทษ วินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

6. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดไว้ในกฎหมายใด

 
 
 
 

7. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต เป็นความหมายของข้อใด

 
 
 
 

8. การลาออกต้องทำเป็นหนังสือ ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 
 
 
 

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นอย่างไร

 
 
 
 

10. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้หลานของตัวเองซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียน มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

11. ครูเสรีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในบทลงโทษ ให้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อที่ใด

 
 
 
 

12. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

13. การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

14. โทษปลดออก ไล่ออก มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามข้อใด

 
 
 
 

15. ครูศิระ วิทยาลัยการอาชีพยะลา ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

16. ข้อใดต้องทําเป็นหนังสือ

 
 
 
 

17. วินัยคืออะไร

 
 
 
 

18. คำว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

19. ครูประวิตรเป็นหัวหน้างานพัสดุ ละเว้นการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดซื้อจัดจ้างในร้านค้าของภรรยาตนเอง มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

20. ข้อใดเป็นโทษ วินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

21. ครูวิษณุไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปเป็นครูสอนในโรงเรียนกวดวิชา มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

22. การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยขอร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้หยิบยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

23. ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

24.  การกระทำใดควรได้รับโทษ ภาคทัณฑ์

 
 
 
 

25. การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด

 
 
 
 

26. คำว่า “วินัยข้าราชการ” หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

27. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

28. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

29. ข้อใดเป็นโทษ วินัยร้ายแรง

 
 
 
 

30. การร้องทุกข์จะดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์

 
 
 
 

31. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด “วินัย และการรักษาวินัย” ไว้ในหมวดใด

 
 
 
 

32. ข้อใดเป็นโทษ วินัยร้ายแรง

 
 
 
 

33. ข้อใดเป็นโทษ วินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

34. ข้อใดเป็นโทษ วินัยร้ายแรง

 
 
 
 

35.  การลาออกแบบใดที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

 
 
 
 

36. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่ากี่วันถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

 
 
 
 

37. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู

 
 
 
 

38. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

 
 
 
 

39. โทษทางวินัย มี 5 สถาน ข้อใดไม่ใช่ //กฏ ก.ค.ศ.

 
 
 
 
 

40. ครูธรรมนัสแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

41. “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร

 
 
 
 

42. ครูศรีนวล สร้างข่าวลือให้ผู้อื่นเสียหายสมควรรับโทษตามข้อใด

 
 
 
 

43. “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในบทบาทที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านควรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมใดในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด

 
 
 
 

44. ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออก ได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

45. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้น..

 
 
 
 

46. ครูสิระ ดูหมิ่นเหยียดหยามนักเรียนหน้าเสาธงว่า โง่เป็นควายโง่ทั้งตระกูล สมควรรับโทษตามข้อใด

 
 
 
 

47. โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามข้อใด

 
 
 
 

48.  ข้อใดเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

 
 
 
 

49. ครูวิษณุอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่ไปเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชน มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

50. ผู้ถูกลงโทษตามข้อใด มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก