วินัยและการรักษาวินัย ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

วินัยและการรักษาวินัย
วินัยและการรักษาวินัย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วินัยและการรักษาวินัย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามข้อใด

 
 
 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้น..

 
 
 
 

3. ครูศิระ วิทยาลัยการอาชีพยะลา ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

4. ข้อใดเป็นโทษ วินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

5. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต เป็นความหมายของข้อใด

 
 
 
 

6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด “วินัย และการรักษาวินัย” ไว้ในหมวดใด

 
 
 
 

7. ครูเสรีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในบทลงโทษ ให้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อที่ใด

 
 
 
 

8. การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด

 
 
 
 

9. ข้อใดเป็นโทษ วินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

10. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

 
 
 
 

11. ครูประวิตรเป็นหัวหน้างานพัสดุ ละเว้นการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดซื้อจัดจ้างในร้านค้าของภรรยาตนเอง มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

12. คำว่า “วินัยข้าราชการ” หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

13. ข้อใดต้องทําเป็นหนังสือ

 
 
 
 

14. ข้อใดเป็นโทษ วินัยร้ายแรง

 
 
 
 

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้หลานของตัวเองซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียน มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

17. ข้อใดเป็นโทษ วินัยร้ายแรง

 
 
 
 

18. ครูธรรมนัสแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

19. ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

20. โทษทางวินัย มี 5 สถาน ข้อใดไม่ใช่ //กฏ ก.ค.ศ.

 
 
 
 
 

21. ผู้ถูกลงโทษตามข้อใด มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก

 
 
 
 

22. ข้อใดเป็นโทษ วินัยร้ายแรง

 
 
 
 

23. การร้องทุกข์จะดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์

 
 
 
 

24. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู

 
 
 
 

25. “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร

 
 
 
 

26. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด “การดำเนินการทางวินัย” ไว้ในหมวดใด

 
 
 
 

27.  ข้อใดเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

 
 
 
 

28. คำว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

29. ครูสิระ ดูหมิ่นเหยียดหยามนักเรียนหน้าเสาธงว่า โง่เป็นควายโง่ทั้งตระกูล สมควรรับโทษตามข้อใด

 
 
 
 

30. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นอย่างไร

 
 
 
 

31. โทษปลดออก ไล่ออก มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามข้อใด

 
 
 
 

32. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

33. ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออก ได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

34. วินัยคืออะไร

 
 
 
 

35. ข้อใดเป็นโทษ วินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

36. การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

37. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่ากี่วันถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

 
 
 
 

38. ครูวิษณุอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่ไปเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชน มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

39.  การลาออกแบบใดที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

 
 
 
 

40. ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

41.  การกระทำใดควรได้รับโทษ ภาคทัณฑ์

 
 
 
 

42. การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยขอร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้หยิบยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

43. การลาออกต้องทำเป็นหนังสือ ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 
 
 
 

44. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

45. “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในบทบาทที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านควรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมใดในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด

 
 
 
 

46. ครูศรีนวล สร้างข่าวลือให้ผู้อื่นเสียหายสมควรรับโทษตามข้อใด

 
 
 
 

47. ครูวิษณุไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปเป็นครูสอนในโรงเรียนกวดวิชา มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

48. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

49. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดไว้ในกฎหมายใด

 
 
 
 

50. มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจทํางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรือแล้วเสร็จตามเวลาปล่อยให้งานคั่งค้าง เป็นความหมายของข้อใด