ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

2.

หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

3.

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

4.

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระดาษตราครุฑ

 
 
 
 

5.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

6.

ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

7.

ตรารับหนังสือ มีลักษณะรูปทรงแบบใด

 
 
 
 

8.

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

9.

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

 
 
 
 

10.

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 8 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

11.

วิธีการลง “เลขทะเบียนส่ง” ของหน่วยงานในสังกัด สอศ. ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลำดับติดต่อกันไปตามข้อใด

 
 
 
 

12.

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ

 
 
 
 

13.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “งานสารบรรณ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

14.

มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตร

 
 
 
 

15.

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

 
 
 
 

16.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

17.

ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

18.

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

 
 
 
 

19.

มาตรฐานซองขนาดซี 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

20.

มาตรฐานกระดาษโดยปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีกี่ขนาด

 
 
 
 

21.

หนังสือภายใน ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

22.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุกระดาษตราครุฑโดยไม่ต้องพับ

 
 
 
 

23.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1)ประกาศ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

24.

การระบุชั้นความเร็วหนังสือด้วยอักษรสีแดง ขนาดกี่พอยท์

 
 
 
 

25.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

26.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

27.

การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

28.

การเก็บรักษาหนังสือ “โดยปกติ” จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

29.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “คณะกรรมการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

30.

มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

31.

มาตรฐานซองขนาดดีแอล หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

32.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุกระดาษตราครุฑพับ 4

 
 
 
 

33.

มาตรฐานซองขนาดซี 6 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

34.

การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

35.

การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

36.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526(ฉบับที่ 1) ใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้

 
 
 
 

37.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 
 
 
 

38.

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

39.

หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

40.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

41.

ตราครุฑ มีกี่ขนาด

 
 
 
 

42.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่เท่าใด

 
 
 
 

43.

หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

44.

มาตรฐานซองโดยปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีกี่ขนาด

 
 
 
 

45.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3

 
 
 
 

46.

มาตรฐานซองโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตร

 
 
 
 

47.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2

 
 
 
 

48.

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

49.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 3) ใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 
 
 
 

50.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 3) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้