ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 3) ใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 
 
 
 

2.

ตรารับหนังสือ มีลักษณะรูปทรงแบบใด

 
 
 
 

3.

ตราครุฑ มีกี่ขนาด

 
 
 
 

4.

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 8 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

5.

การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

6.

มาตรฐานซองโดยปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีกี่ขนาด

 
 
 
 

7.

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระดาษตราครุฑ

 
 
 
 

9.

มาตรฐานซองขนาดซี 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

10.

การระบุชั้นความเร็วหนังสือด้วยอักษรสีแดง ขนาดกี่พอยท์

 
 
 
 

11.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุกระดาษตราครุฑพับ 4

 
 
 
 

12.

หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

13.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

14.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

15.

มาตรฐานซองขนาดดีแอล หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

16.

การเก็บรักษาหนังสือ “โดยปกติ” จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

17.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 3) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้

 
 
 
 

18.

การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

19.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

20.

มาตรฐานซองโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตร

 
 
 
 

21.

หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

22.

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

 
 
 
 

23.

มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

24.

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

25.

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

 
 
 
 

26.

หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

27.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “งานสารบรรณ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

28.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุกระดาษตราครุฑโดยไม่ต้องพับ

 
 
 
 

29.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526(ฉบับที่ 1) ใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้

 
 
 
 

30.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่เท่าใด

 
 
 
 

31.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1)ประกาศ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

32.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

33.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2

 
 
 
 

34.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

35.

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

36.

มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตร

 
 
 
 

37.

ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

38.

วิธีการลง “เลขทะเบียนส่ง” ของหน่วยงานในสังกัด สอศ. ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลำดับติดต่อกันไปตามข้อใด

 
 
 
 

39.

หนังสือภายใน ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

40.

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ

 
 
 
 

41.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “คณะกรรมการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

42.

มาตรฐานกระดาษโดยปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีกี่ขนาด

 
 
 
 

43.

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

44.

การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

45.

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3

 
 
 
 

46.

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

47.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 
 
 
 

48.

มาตรฐานซองขนาดซี 6 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

49.

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

50.

ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่