ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

 
 
 
 

หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 3) ใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526(ฉบับที่ 1) ใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้

 
 
 
 

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 8 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

การเก็บรักษาหนังสือ “โดยปกติ” จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 3) ผู้ใดเป็นผู้ประกาศใช้

 
 
 
 

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

 
 
 
 

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุกระดาษตราครุฑพับ 4

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3

 
 
 
 

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “คณะกรรมการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตร

 
 
 
 

มาตรฐานซองโดยปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีกี่ขนาด

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุกระดาษตราครุฑโดยไม่ต้องพับ

 
 
 
 

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดดีแอล หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดซี 6 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

วิธีการลง “เลขทะเบียนส่ง” ของหน่วยงานในสังกัด สอศ. ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลำดับติดต่อกันไปตามข้อใด

 
 
 
 

มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ

 
 
 
 

ตรารับหนังสือ มีลักษณะรูปทรงแบบใด

 
 
 
 

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระดาษตราครุฑ

 
 
 
 

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “งานสารบรรณ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดใด ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2

 
 
 
 

ทุกข้อคือหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) ใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่เท่าใด

 
 
 
 

หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

มาตรฐานซองขนาดซี 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

หนังสือภายใน ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

มาตรฐานซองโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตร

 
 
 
 

การคัดเลือกและทำลายหนังสือราชการ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1)ประกาศ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

การระบุชั้นความเร็วหนังสือด้วยอักษรสีแดง ขนาดกี่พอยท์

 
 
 
 

ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

 
 
 
 

ทุกข้อเป็นชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

ตราครุฑ มีกี่ขนาด

 
 
 
 

มาตรฐานกระดาษโดยปกติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 มีกี่ขนาด