อบต. เมืองเดช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

อบต. เมืองเดช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา
อบต. เมืองเดช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชีพาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป

1.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
 • เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน

2.คนงานทั่วไป(ช่วยงานสำรวจ) กองช่าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
 • ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3.คนงานทั่วไป (ช่วยงานประปา) กองช่าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ความเข้าใจในงาน ระบบประปาเป็นอย่างดี
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.คนงานทั่วไป (ช่วยงานสุขาภิบาล) กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เป็นผู้สามารถ อ่านออก – เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความรู้ความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5.คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรค) กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีความรู้เรื่องดูแลจัดเตรียม เบิกจ่ายและดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6.คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ) กองสวัสดิการฯ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีความรู้เรื่องงานเอกสารการจัดเก็บข้อมูลและใบอนุญาต
 • ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการรับสมัคร ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17-26 สิงหาคม 2563ในวันและเวลาราชการ โทร 0-4525-1760

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร