คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 30 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 30 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 30 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (10 อัตรา)
2.นักวิชาการศึกษา (10 อัตรา)
3.นักวิชาการพัสดุ (10 อัตรา)

เงินเดือน/สวัสดิการ

1.เงินเดือน 20,090 บาท
2.Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.ค่าทำงานล่วงเวลา
7.ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
8.ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
9.ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
10.รถรับ-ส่งขุคลากร
11.ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
12.ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
13.สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
14.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
15.สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
16.สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
17.สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
18.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
19.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
20.เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
21.เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2.ไม่จำกัดเพศ
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
5.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ
6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

การทดสอบภาษาอังกฤษ

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2563 โทร. 02-4198864

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

ลิงค์รับสมัคร