เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1). ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2). พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 • มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป

1). คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • มีทักษะและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

2). คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • มีทักษะและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

3). คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • มีทักษะและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

4). คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • มีทักษะและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

วิธีการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร