กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

 1. นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท (ภูเก็ต,สงขลา)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
  หรือ ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา
 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (กรุงเทพ)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์
 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (กรุงเทพ)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (กรุงเทพ)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์
 5. นักวิชาการประมง 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ภูเก็ต,ตรัง)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประมง
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (พังงา)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ ทางการตลาด และทางเศรษฐศาสตร์
 7. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (กรุงเทพ)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์
 8. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280-13,800 บาท (ระยอง)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นสอง)
  หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง
  หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน
 9. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (ระยอง)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า
  หรือ ได้รับมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีหนังสือรับรองประกบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา
 10. นายช่างรังวัด 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (ระยอง, ชลบุรี, เพชรบุรี, สงขลา)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 11. เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (กรุงเทพ, ฉะเชิงเทรา, สุราษฎร์ธานี)
  วุฒิการศึกษา :
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ ทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

ลิงค์รับสมัคร https://dmcr.thaijobjob.com