เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ประเภทชนิดที่ 2)
 • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

2.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
  เฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป

1.คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือที่ ก.ท. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง และ
 • มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.พนักงานดับเพลิง 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7652-9500 ต่อ 26

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร