กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 18 ตําแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง
เลขที่
ชื่อตำแหน่งอัตราเงินเดือนจำนวน
(อัตรา)
วุฒิการศึกษาที่ใช้
ในการสมัคร
01ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร         10,430 1ม.6
02ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า         10,430 4ม.6
03เจ้าหน้าที่ธุรการ         10,430 4 ม.3/ม.6 **
04เจ้าหน้าที่ธุรการ         11,280 1ปวช.
05เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี         11,280 1ปวช.
06เจ้าพนักงานธุรการ         13,800 8ปวส.
07พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา         11,280 1เคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
08ช่างสำรวจ         11,280 7ปวช.
09เจ้าพนักงานการเกษตร         13,800 1ปวส.
10เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์         13,800 2ปวส.
11เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         18,000 1ปริญญาตรี
12เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์         18,000 1ปริญญาตรี
13เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน         18,000 1ปริญญาตรี
14นักวิชาการเงินและบัญชี         18,000 1ปริญญาตรี
15นักวิชาการป่าไม้         18,000 13ปริญญาตรี
16นักวิชาการเผยแพร่         18,000 2ปริญญาตรี
17นักวิทยาศาสตร์         18,000 1ปริญญาตรี
18นิติกร         18,000 2ปริญญาตรี
52

กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นราย หน่วยงานและรายตําแหน่งตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กรมป่าไม้กําหนด ซึ่งจะกําหนด วัน เวลา สถานที่สําหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ

Click อ่านประกาศฉบับเต็ม