สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เลขที่ 48/15 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-สกลนคร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
*ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ *สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 4212 8045