เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
*ระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 เฉพาะวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
*ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี