โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครและส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1-17 สิงหาคม 2565 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ปริ้นใบสมัคร กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้วโรงพยาบาลจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือโอนเงินผ่านแอปพิเคชั่นของธนาคาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลวารินชำราบ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ บัญชีเลขที่ 314-1-10636-3
ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รับสมัครงาน) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ทั้งนี้โรงพยาบาลจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (นับถึงวันปิดรับสมัครงาน เท่านั้น)