โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ“รับสมัครงาน”
*ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ