โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ = ข่าวรับสมัครงาน = การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โดยเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565