โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถดูรายละเอียด การรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.trangnos.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2565 การสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ ดังนี้
1) ดาวน์โหลดใบสมัคร
2) กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 3) ชำระค่าสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีโรงพยาบาลตรัง 903-1-06766-0
(1) ผู้สมัครสอบตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท
(2) ผู้สมัครสอบตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท
4) ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร (ตามข้อ 5.3) และหลักฐานการชำระค่าสมัคร ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มากรอกเอกสารหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความแออัดและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019