เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครงานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารอ่างทอง (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย
*ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 6 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ