โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายวัน) ของโรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  • ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้างวันละ 410 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
*ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 06.00 น. – 16.00 น.