คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 16 อัตรา

รายละเอียด
1) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบงาน) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

2) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย และDatabase) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

3) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านระบบพัฒนา Application) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

4) ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานที่งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 –

5) ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานที่งานบริหารเภสัชภัณฑ์) ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

6) ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา) ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

7) ชื่อตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565