วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 กลุ่มสาขาวิชา หลายอัตรา

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครให้ครบทุกช่อง ลงชื่อผู้สมัครและวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่