สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอาสาพัฒนา (อสพ.) 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการ สมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน