สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 น.)