มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsuskn.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ tnsuskn2499@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบลบาง หญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึงวัน พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 – 412309 ต่อ 510