เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครพนักงานจ้าง 28 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
*ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
*ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)
**หมายเหตุ จุดรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้ และทางเทศบาลเมืองแพรกษาจะมีป้ายแจ้งจุดรับสมัครในวันรับสมัคร