โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่ 19-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)