องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 40 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่จัดหา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาประสานงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียด รับสมัคร กำหนดการ วันที่ 20 และ 23 พฤษภาคม 2565