สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 1900 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร.042-713364
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร อาจไม่รับสมัครสอบ