สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565ถึงวันที่ 9สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วย ลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน