มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
*ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)