มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ได้ที่ http://www.mcru.ac.th หรือคิวอาร์โค้ดแนบท้าย ประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเองต้องยื่นแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค วิด-19) (SWAB TEST : Antigen Test Kit) จากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานี อนามัย) หรือคลินิกที่มีแพทย์รับรอง หรือร้านขายยาที่สามารถออกใบรับรองผลการตรวจ ATK ให้ได้ก่อนวัน สมัคร ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน หรือมาตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ จุดคัดกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มาแสดง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าภายในอาคารที่รับสมัคร
(2) กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและบัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบ ได้ที่ http://www.mcru.ac.th หรือคิวอาร์โค้ดแนบท้ายประกาศรับสมัครและส่งใบ สมัคร, บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ, หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) เท่านั้น วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ” ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150” กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาโทรแจ้งงานบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-9 ต่อ 1013-1016 ภายในวันที่ส่งไปรษณีย์