โรงพยาบาลกระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ โรงพยาบาลกระบุรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ตึกใหม่ ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-880541 หรือทางเว็ปไซด์ http://www.kraburihospital.go.th/th