สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ 22/6 ถนนสวนสน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร 032-601961
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจไม่รับสมัครสอบ