ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ 37 อัตรา

*ประกาศและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://infantry-center.rta.mi.th โดยกรอกแบบฟอร์มทาง Google form ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)
*ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อยืนยันข้อมูลใน Google form แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือกระทำการใดๆ ได้อีก และถือว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบ เมื่อกรอกข้อมูลใน Google form และยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
*ผู้สมัคร จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามข้อ 4.1 – 4.1.3 ทางไปรษณีย์ไทย มาที่ แผนกจัดการ กองกำลังพลศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 โดยไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 65 ภายในเวลาราชการหรือภายในเวลา 1630