สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดรับสมัคร
*ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ