สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 เลขที่ 57/20 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-241119
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจไม่รับสมัครสอบ