โรงพยาบาลบางปะอิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขั้น 5 โรงพยาบาลบางปะอิน ระหว่างวันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. (ในวันราชการ)