โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์เอกสารการสมัครได้ที่ www.pph.go.th หัวข้อ “ข่าวและประชาสัมพันธ์” และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
2) เอกสารหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวสอบ)
4) แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลักไม่เกินวันที่ 2565