วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565
1) ตำแหน่ง งานผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1 อัตราอัตราค่าจ้าง 7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าขึ้นไปในทุกสาขาวิชาและหากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2) ตำแหน่ง งานเวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,900 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน คลินิกบริการชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (ส่วนโคกมะตูม) กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าขึ้นไปในทุกสาขาวิชา

3) ตำแหน่ง งานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริการวิชาการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าขึ้นไปในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)