มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

  1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
  2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

รับสมัคร วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ยกเว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 ณ งานบริหารงาน บุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 0674-7 ต่อ 446, 0 2909 1434 หรือทางเว็บไซต์ https://dataset.vru.ac.th