องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 213 อัตรา

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)