สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล 13 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือสามารถยื่นสมัครได้ทาง email : itasnaccagmail.com ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4744 และ 4745