โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 เภสัชกร 3 อัตรา
2 พยาบาล 1 อัตรา
3 ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา
4 พนักงานบริการเวชภัณฑ์ 1 อัตรา
5 พนักงานบริการ (ศูนย์เครื่องมือแพทย์) 1 อัตรา
6 พนักงานช่วยการพยาบาล(พลเปล) 1 อัตรา
7 พนักงานธุรการ 3 อัตรา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่ง เภสัชกร ได้รับเงินค่าจ้างรายเดือนละ 18,600 บาท
2.2.1.1 เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
2.2.1.2 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี
2.2.1.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม
2.2.1.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
2.2.1.5 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
2.2.1.6 เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
2.2.1.7 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.2.2 ตำแหน่ง พยาบาล ได้รับเงินค่าจ้างรายเดือนละ 15,000 บาท)
2.2.2.1 เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด )
2.2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.2.2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
2.2.2.4 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
2.2.2.5 เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
2.2.2.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.2.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ได้รับเงินค่าจ้างรายเดือนละ 7,620 บาท และเงินค่า ครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท)
2.2.3.1 เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด )
2.2.3.2 สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
2.2.3.3 เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
2.2.3.4 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.2.4 ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชภัณฑ์ ได้รับค่าจ้างรายเดือนละ 6,910 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 1,600 บาท รวม 8,510 บาท
2.2.4.1 เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
2.2.4.2 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.4.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
2.2.4.4 เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
2.2.4.5 เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
2.2.4.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.2.5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ศูนย์เครื่องมือแพทย์) ได้รับค่าจ้างรายเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,600 บาท รวม 8,510 บาท
2.2.5.1 เพศชาย อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
2.2.5.2 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.5.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
2.2.5.4 มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า
2.2.5.5 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี

2.2.6 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(พลเปล) ได้รับค่าจ้างรายเดือนละ 6,510 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,600 บาท รวม 8,510 บาท
2.2.6.1 เพศชาย อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
2.2.2.2 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.2.3 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
2.2.6.4 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.2.7 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ได้รับเงินค่าจ้างรายเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองซีพชั่วคราว 1,600 บาท รวม 8,510 บาท
2.2.7.1 เพศชายหรือหญิง อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
2.2.7.2 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.2.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
2.2.7.4 สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และงานธุรการได้
2.2.7.5 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
2.2.7.6 เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

**เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-21 กรกฎาคม 2565 (ในเวลาราชการ) ได้ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ