โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กำหนดการวัน เวลา และสถานที่สมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ อาคาร 4 ห้องสำนักงานฝ่ายครู และบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร