โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30น.
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 311 856 ต่อ 404, 505