โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สงเปา สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุบศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยมชมอนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
 4. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 5. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)