สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

การรับใบสมัคร กรอกใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มด้านท้ายประกาศรับสมัคร) แล้วจัดส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครงาน มาที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่โครงการ) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email: kitiyada.j@sut.ac.th และ cc ถึง ayut@g.sut.ac.th ภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565